ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ADVANCED MEDIA INSTITUTE

Το Advanced Media Institute (ΑΜΙ) καλεί 1. Ερευνητές, επιστήμονες, μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας κάθε βαθμίδας που δραστηριοποιούνται στα πεδία της #Επικοινωνίας και τη #Δημοσιογραφίας, αλλά και με ευρύτερη σχέση με τις Κοινωνικές & Πολιτικές Επιστήμες, καθώς και την Πληροφορική και 2. Δημοσιογράφους & Επαγγελματίες των Μέσων, να υποβάλουν προτάσεις για καινοτόμα ακαδημαϊκή έρευνα (έρευνα) ή έργα παραγωγής και διαχείρισης περιεχομένου που να συνδέονται με εφαρμοσμένη έρευνα (έργο) στα πεδία της Σύγχρονης Επικοινωνίας και Νέας Δημοσιογραφίας προς αξιολόγηση και χρηματοδότηση.

Οι χορηγίες του 2018

Grants2018

Τετάρτη, 25 Απριλίου 2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Την επιχορήγηση των πρώτων ερευνητικών έργων για το 2018, σε συνέχεια της δημόσιας πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων (Grants2018) ανακοινώνει σήμερα με ιδιαίτερη ικανοποίηση το ΔΣ του Advanced Media Institute.

Η απόφαση, με blind double peer review και κριτική ανάγνωση, αγκαλιάζει ένα καλό μείγμα ακαδημαϊκής και πρακτικής θεματολογίας/προσέγγισης σε προτάσεις που αξιολογήθηκαν θετικά από τα μέλη του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΑΜΙ. Αποτυπώνει δε, το όραμα του Ινστιτούτου να συμβάλλει στην παραγωγή πρωτότυπης και εφαρμοσμένης έρευνας, ενισχύοντας ταυτόχρονα την παραγωγή και διαχείριση περιεχομένου στα πεδία της Σύγχρονης Επικοινωνίας και Νέας Δημοσιογραφίας.

Πρόκειται για τρία (3) από τα συνολικά έντεκα (11) ερευνητικά έργα της βραχείας λίστας, τα οποία θα λάβουν ισόποση χρηματοδότηση ύψους 2.000 ευρώ, αυξάνοντας το ποσό της συνολικής χρηματοδότησης στα 6.000 ευρώ έναντι 5.000 ευρώ που προέβλεπε η αρχική πρόσκληση.

 

 1. Χαρτογράφηση του ελληνικού δημοσιογραφικού Twitter: θεωρητική και πρακτική προσέγγιση (Δρ. Χρυσή Δαγουλά)
 2. Η επιστροφή του Προμηθέα, ντοκιμαντέρ για μια σύγχρονη ενεργειακή πολιτική (Σκηνοθεσία – σενάριο: Κυριάκος Κατζουράκης, Συντονισμός – δημοσιογραφική έρευνα: Δρ. Λεωνίδας Βατικιώτης, Εικονοληψία – μοντάζ: Θάνος Τσάντας)
 3. Crowdfunding (Πληθοπορισμός) με εφαρμογή σε δημοσιογραφικό διαδικτυακό τόπο την εποχή της συμμετοχικότητας (Δρ. Νίκος Αντωνόπουλος, Δρ. Αγησίλαος Κονιδάρης, Δρ. Σπύρος Πολυκαλάς, Ευάγγελος Λάμπρου).

 

Με αφορμή τη διαδικασία αξιολόγησης των προτάσεων που υπεβλήθησαν, μια πρόταση που κινήθηκε πέρα από το κυρίως πλαίσιο της προκήρυξης, αλλά χρήζει ιδιαίτερης μνείας – καθώς συγκέντρωσε ιδιαίτερα θετικά σχόλια – ήταν «Η ανθρωπογεωγραφία της σύγχρονης μετανάστευσης: σκιαγραφώντας το προφίλ Σύριων και Ιρακινών αιτούντων άσυλο στην Ελλάδα» (Dr. Eda Gemi, Δρ. Μάρη Λαυρεντιάδου, Bledar Feta).

Παρόλο που το ΑΜΙ δεν έχει τη δυνατότητα να υπαγάγει την πρόταση αυτή στον κύκλο των χορηγούμενων, εξετάζει κάθε δυνατότητα στήριξης και συνεργασίας για την ευόδωσή της.

Τα χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα θα υλοποιηθούν εντός ενός (1) έτους από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης για το έργο.

Προϋποθέσεις

 • Θα πρέπει να τεκμηριώνεται ότι κάθε πρόταση που υποβάλλεται, θα μπορεί να ολοκληρωθεί πλήρως (με όλα τα παραδοτέα) σε διάστημα 1 έτους (12 μηνών) από την υπογραφή της χρηματοδότησης του έργου. Δεν θα λαμβάνονται υπόψη προτάσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν χρονοδιαγράμματα που υπερβαίνουν το 1 έτος.
 • Σε περίπτωση υποβολής πρότασης από ομάδα έρευνας ή έργου, αυτή θα πρέπει να αποτελείται από έναν (1) Συντονιστή και, κατά μέγιστο, τρία (3) ακόμη μέλη.
 • Κάθε ομάδα έρευνας ή έργου και κάθε Συντονιστής έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν και να συμμετάσχουν με μία (1) μόνο πρόταση. Όμως, μέλος μίας ομάδας μπορεί να συμμετέχει και σε άλλη ερευνητική ομάδα.
 • Θα δίδεται προτεραιότητα στις προτάσεις που δεν χρηματοδοτούνται από άλλον φορέα.

Χρηματοδότηση

Το ΑΜΙ, αποσκοπώντας στην ενίσχυση της έρευνας μικρής και μεσαίας κλίμακας στο πεδίο της Επικοινωνίας και της Δημοσιογραφίας, θα χρηματοδοτήσει από μία (1) έως (3) ερευνητικές προτάσεις με έναρξη εντός του 2018 με το συνολικό ποσό των πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000€). Ανάλογα με τα πορίσματα της αξιολόγησης των προτάσεων από την Επιστημονική Επιτροπή του ΑΜΙ, η χρηματοδότηση μπορεί να δοθεί σε μία (1), δύο (2) ή (μέχρι και) τρεις (3) προτάσεις.

Χρονοδιάγραμμα

Έναρξη περιόδου υποβολής προτάσεων: 28.02.2018

Λήξη περιόδου υποβολής προτάσεων: 30.03.2018 (έως τις 23:55)

Ανακοίνωση της βραχείας λίστας: 10.04.2018

Ανακοίνωση βραχείας λίστας (τυχαία κατανομή)

 1. Why the Greek society perceives refugee flows as a threat?
 2. The Return of Prometheus
 3. Native advertising in Greek digital media content
 4. What are the problems associated with the management, sufficiency and quality of drinking water in selected areas of Greece?
 5. An examination of the news consumption behaviour of Millennials in Greece: Mapping perceptions towards fake news and evaluating news media literacy
 6. A Critique of Digital Reason: Philosophical and epistemological implications of the digital world.
 7. Mapping the Greek journalistic Twitter: a theoretical and practical approach
 8. Publishit magazine is published
 9. The human geography of contemporary migration: sketching the profile of Syrian and Iraqi Asylum Seekers in Greece
 10. Crowdsourcing and media websites in an era of participation
 11. The Media construction of an “Enemy Image” of Russia as a precondition for a New Cold War

 

 

 

Ανακοίνωση της τελικής απόφασης: 25.04.2018 

Υλοποίηση των χρηματοδοτούμενων ερευνητικών προγραμμάτων: 1 έτος από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης για το έργο (grant agreement).

 

Περισσότερες πληροφορίες για τη διαδικασία υποβολής προτάσεων μπορείτε να βρείτε στις Συχνές Ερωτήσεις.

Παραδοτέα:

Τα τελικά παραδοτέα κάθε ερευνητικού έργου, το οποίο θα χρηματοδοτείται, θα συμφωνούνται μεταξύ του/των ερευνητή/-ών και του ΑΜΙ, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση και τα τυχόν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε ερευνητικού έργου.

 

Σημείωση:

Εφόσον το εγκεκριμένο έργο υλοποιηθεί πριν τον Σεπτέμβριο, προτείνεται η σύνδεση της παρουσίασής του με τους στόχους του #AMIRetreat2018 που θα πραγματοποιηθεί από 27 έως 29 Σεπτεμβρίου 2018.

Διαδικασία αξιολόγησης

Μετά τη λήξη της περιόδου υποβολής, οι προτάσεις θα αξιολογηθούν από την Επιστημονική Επιτροπή του ΑΜΙ κατόπιν κριτικής ανάγνωσης  και χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τα προσωπικά στοιχεία των συμμετεχόντων (double blind peer review). Στη συνέχεια, θα καταρτίζεται βραχεία λίστα επιλεγμένων προτάσεων, με βάση την οποία, τα μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής θα λάβουν την τελική τους απόφαση σε ειδική συνεδρίαση.

Ας σημειωθεί ότι κατά τη διάρκεια της φάσης αξιολόγησης και πριν να δημιουργηθεί η βραχεία λίστα, η Επιστημονική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να αιτηθεί προφορική παρουσίαση (είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω τηλεδιάσκεψης) ενώπιον μελών της, μίας ή περισσοτέρων από τις προτάσεις που έχουν υποβληθεί. Εάν οι υποβάλλοντες την πρόταση (είτε μεμονωμένα πρόσωπα, είτε μέλη ερευνητικών ομάδων), για την οποία η Επιστημονική Επιτροπή αιτείται την παρουσίασή της, αρνηθούν ή δεν εμφανιστούν για την υποστήριξή της, αυτομάτως η πρόταση απορρίπτεται και αποσύρεται από τη βραχεία λίστα.

Βασικά κριτήρια της αξιολόγησης των ερευνητικών προτάσεων της πρώτης κατηγορίας είναι τα ακόλουθα:

 • Πρωτοτυπία και αυθεντικότητα του προτεινόμενου θέματος προς έρευνα
 • Σαφήνεια και συνοχή των ερευνητικών στόχων και της διαδικασίας υλοποίησής τους
 • Ισχυρή θεωρητική τεκμηρίωση των ερευνητικών ερωτημάτων και στόχων
 • Συνεκτικό πρωτόκολλο ερευνητικής μεθοδολογίας
 • Αποτελεσματικός σχεδιασμός της συλλογής και ανάλυσης δεδομένων
 • Σημασία του προτεινόμενου ερευνητικού προγράμματος και προσδοκώμενα αποτελέσματα

Βασικά κριτήρια της αξιολόγησης των προτάσεων της δεύτερης κατηγορίας που αφορούν την παραγωγή και διαχείριση περιεχομένου που συνδέεται με εφαρμοσμένη έρευνα στα πεδία της Σύγχρονης Επικοινωνίας και Νέας Δημοσιογραφίας (έντυπο, ραδιόφωνο, ταινία/ντοκιμαντέρ, ψηφιακό περιεχόμενο), είναι τα ακόλουθα:

 • Πρωτοτυπία και αυθεντικότητα του προτεινόμενου θέματος προς έρευνα και παραγωγή. Επάρκεια πηγών και τεκμηρίωσης
 • Επάρκεια του θέματος προς διερεύνηση/σεναρίου, από θεματικής, αλλά και αισθητικής πλευράς (storytelling).
 • Η σκηνοθετική προσέγγιση και η επάρκεια της καταγραφής των δεδομένων/ιστοριών. Η αξία του καλλιτεχνικού και τεχνικού δυναμικού της παραγωγής.
 • H επαρκής τεχνική επεξεργασία της ταινίας.
 • Η σεμιναριακή διδασκαλία των μεθόδων εργασίας και παραγωγής στους φοιτητές του ΜΠΣ

ADVANCED MEDIA INSTITUTE GRANTS 2018

Συχνές Ερωτήσεις

Πώς γίνεται η υποβολή της πρότασης;

Η υποβολή της πρότασης γίνεται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά μέσα από αυτή τη σελίδα και μόνο εντός των ημερομηνιών που αναφέρονται στην προκήρυξη. Ως καταληκτική ώρα, θεωρείται η 23.55 ώρα Ελλάδος  της τελικής ημερομηνίας.

Μπορούν να υποβληθούν συμπληρωματικά έγγραφα της πρότασης μετά την πάροδο της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας;

Όχι. Μετά την πάροδο της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν θα γίνεται δεκτό κανένα επιπλέον έγγραφο.

Πώς θα γνωρίζουμε ότι έχει υποβληθεί με επιτυχία η πρόταση;

Μετά την υποβολή όλων των στοιχείων, τα οποία θα ζητούνται από την αντίστοιχη φόρμα που υπάρχει στη σελίδα υποβολής, θα λάβετε ένα αυτοματοποιημένο απαντητικό μήνυμα από το σύστημα.

Σε ποιες γλώσσες μπορεί να υποβληθεί μια πρόταση;

Κάθε πρόταση μπορεί να υποβληθεί ΜΟΝΟ στην ελληνική γλώσσα με περίληψη στην  αγγλική. Αναλόγως, ολόκληρο το ερευνητικό έργο που θα χρηματοδοτηθεί, θα πρέπει να εκπονηθεί εξολοκλήρου στην ελληνική γλώσσα, με αντίστοιχη περίληψη στην αγγλική.

Σε περίπτωση υποβολής πρότασης από ερευνητική ομάδα, είναι απαραίτητη η ονομαστική αναφορά όλων των μελών της;

Ναι, είναι απαραίτητη. Για κάθε μέλος της ομάδας θα επισυνάπτεται το πλήρες βιογραφικό του και ό,τι άλλο στοιχείο ζητείται από το σύστημα στη σελίδα υποβολής των προτάσεων.

Σε ό,τι αφορά τον προϋπολογισμό της ερευνητικής πρότασης, ποιες δαπάνες θεωρούνται επιλέξιμες;

Όλες οι λογικά τεκμηριωμένες δαπάνες προς τον σκοπό υλοποίησης της πρότασης, για παράδειγμα, αμοιβές, μετακινήσεις, αγορά εξοπλισμού και αναλωσίμων, κ.λπ.

Πώς θα ενημερωθούν οι υποψήφιοι για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης;

Στους επιτυχόντες της αξιολόγησης θα αποσταλούν απευθείας ηλεκτρονικά μηνύματα και τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στη σελίδα του AMI στην ημερομηνία που αναγράφεται στο κείμενο της προκήρυξης.

Οι επιτυχόντες θα υπογράψουν σύμβαση με το ΑΜΙ;

Ναι, οι επιτυχόντες θα υπογράψουν σύμβαση  (grant agreement) με το ΑΜΙ, στην οποία θα περιγράφεται αναλυτικά το ερευνητικό έργο. Η ημερομηνία της σύμβασης αυτής θα θεωρείται παράλληλα και ημερομηνία έναρξης της χρηματοδότησης του έργου.

Τα πνευματικά δικαιώματα του έργου και όλων των παραδοτέων ή άλλων αποτελεσμάτων του, σε ποιον θα ανήκουν;

Τα πνευματικά δικαιώματα θα ανήκουν από κοινού στους συντελεστές του έργου και στο ΑΜΙ.

Σε περίπτωση απόρριψης της πρότασης, μπορούν οι προτείνοντες να πληροφορηθούν τη σειρά κατάταξής της;

Όχι. Το ΑΜΙ δεν θα παράσχει καμία επιπλέον πληροφορία σχετικά με την εσωτερική διαδικασία αξιολόγησης των προτάσεων μεταξύ των μελών της Επιστημονικής Επιτροπής του, πέρα από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.

Μπορεί κάποιος υποψήφιος να υποβάλει την ίδια πρόταση σε διαδοχικά έτη;

Ναι, έως τρία (3).

Υποβολή προτάσεων

Η κάθε πρόταση ΔΕΝ θα πρέπει να ξεπερνά σε μέγεθος τις πέντε (5) σελίδες, εξαιρουμένων των βιβλιογραφικών αναφορών στις ερευνητικές προτάσεις.

Η κάθε ερευνητική πρόταση θα συμπεριλαμβάνει:

 1. Τίτλο στην ελληνική και αγγλική γλώσσα
 2. Περίληψη 300 λέξεων με σαφή αναφορά του επιστημονικού πεδίου, στο οποίο εντάσσεται η συγκεκριμένη ερευνητική πρόταση (στην ελληνική και αγγλική γλώσσα)
 3. Αναλυτική περιγραφή πρότασης (όχι παραπάνω από 2.500 λέξεις).
 4. Τα πλήρη βιογραφικά του υποβάλλοντος ερευνητή/παραγωγού ή όλων των μελών της ερευνητικής ομάδας/ομάδας έργου σε περίπτωση υποβολής προτάσεων από ομάδες.
 5. Σαφή αναφορά ως προς όλα τα ζητήματα που πιθανόν θα ανακύψουν και τα οποία σχετίζονται με ζητήματα Ηθικής και Δεοντολογίας της έρευνας. Να σημειωθεί ότι απαραίτητο μέρος της διαδικασίας χρηματοδότησης για όσες προτάσεις τελικώς επιλεγούν, είναι η υπογραφή εκ μέρους του/των ερευνητή/-ών Δήλωσης Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας, την οποία τηρεί το AΜΙ για όλα τα ερευνητικά του έργα/παραδοτέα.
 6. Τη μορφή διάχυσης στους συμμετέχοντες του Ινστιτούτου των διαδικασιών κι εργαλείων που χρησιμοποιήθηκαν.

 

Κάθε ερευνητική πρόταση θα περιγράφει:

 1. Τους σκοπούς και τους στόχους της
 2. Την πρωτοτυπία της
 3. Τη συνεισφορά της στο πεδίο, στο οποίο εντάσσεται
 4. Την επιστημονική, κοινωνική ή οικονομική βαρύτητα που αναμένεται να έχουν τα αποτελέσματά της
 5. Το θεωρητικό και μεθοδολογικό της υπόβαθρο με σαφήνεια
 6. Ενδεικτική βιβλιογραφία
 7. Πλάνο παραγωγής/υλοποίησης με τα απαιτούμενα χρονοδιαγράμματα (υπενθυμίζεται εδώ η ετήσια διάρκεια των έργων)
 8. Λίστα συντελεστών
 9. Προϋπολογισμός (αποδεκτά αρχεία .xls, .xlsx)
 10. Σημείωση: Για ταινία/ ντοκιμαντέρ, θα πρέπει να υποβάλλονται συμπληρωματικά:
  1. Σενάριο (σε αρχείο .pdf) (αφορά ταινία ή ντοκιμαντέρ)
  2. Κείμενο προθέσεων σκηνοθέτη (αφορά ταινία ή ντοκιμαντέρ)
  3. rushes (σε DVD ή ως σύνδεσμοι που φιλοξενούνται σε εξωτερικούς ιστότοπους, π.χ. YouTube, Vimeo κλπ -αφορά ταινία ή ντοκιμαντέρ).

 

Σημείωση 1: Το θεωρητικό και μεθοδολογικό υπόβαθρο, καθώς και η ενδεικτική βιβλιογραφία εάν υπάρχουν, είναι καλό να αναφερθούν, αλλά δεν αποτελούν περιοριστικό κριτήριο για προτάσεις της κατηγορίας δημοσιογράφων και επαγγελματιών των Μέσων.

Σημείωση 2:  Οι υποψήφιοι πρέπει να παρέχουν τους κωδικούς πρόσβασης για τα βίντεο που προστατεύονται με κωδικό και να βεβαιώνονται ότι είναι προσβάσιμα online μέχρι την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης.

Φόρμα Υποβολής Πρότασης